Poslání nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo

 Posláním Nízkoprahového zařízení Bongo je doprovázet děti a mládež, z Týna nad Vltavou a okolí, během dospívání. NZDM Bongo usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytuje jim podporu a odbornou pomoc, vytváří prostor pro předcházení a řešení konfliktních společenských situací, umožňuje jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytváří podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci a předcházet, tak sociálnímu vyloučení.

NZDM Bongo poskytuje tyto sociální služby:

Informační servis

Výchovné a aktivizační činnosti Poradenství

Kontaktní práce Zprostředkování dalších služeb

Kontakt s institucemi

Situační intervence

 

Cílová skupina NZDM Bongo

Děti a mládež ve věku 10 až 26 let z Vltavotýnska, v jejichž životě může dojít nebo dochází k událostem, které negativně ovlivňují jejich vývoj a vzhledem k prostředí v němž se pohybují zažívají nepříznivé sociální situace, a to zejména v těchto oblastech: Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, útěky z domova, narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, zneužívání návykových látek, vyhraněný životní styl, rasismus, pohlavní zneužívání, domácí násilí.

Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve škole Omezující životní podmínky – neschopnost adaptace, neschopnost navázání vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy, malé možnosti k aktivnímu uplatnění v sociálně akceptovaných činnostech.

 

Dlouhodobé cíle NZDM Bongo

Minimalizace rizik - předcházet a snižovat zdravotně-sociální rizika, která vyplývají z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování cílové skupiny NZDM BONGO v Týně nad Vltavou

- zajišťovat respektující psychosociální prostředí.

- nabízet zázemí pro smysluplné využití volného času.

 Uschopnění: podporovat samostatný rozvoj uživatele služeb, pomáhat mu k soběstačnosti a podporovat jeho sociální začlenění do společnosti

- zvyšovat sociální dovednosti a kompetence cílové skupiny (schopnost plnit základní životní úkoly a každodenní dovednosti, např. pravidelná školní docházka, stabilní mezilidské vztahy, dodržování pravidel slušného chování)

Kontakt - vyhledat, oslovit a kontaktovat děti a mládež, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci - vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohl uživatel služby řešit pomocí NZDM BONGO v Týně nad Vltavou (jeho pracovníků) svou nepříznivou sociální situaci

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu, zprostředkovat další služby a kontakt

 

Principy poskytovaných služeb NZDM Bongo

Nízkoprahovost

 - NZDM BONGO realizuje služby tak, aby byla pro cílovou skupinu umožněna jejich maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické, kulturní, náboženské, sociální a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení či využití poskytovaných služeb.

- provozní doba NZDM BONGO v Týně nad Vltavou odpovídá potřebám uživatele služeb a možnostem (personálním a materiálním) zařízení a zřizovatele

- pro užívání služby a bezpečného prostředí, které je blízké cílové skupině NZDM BONGO, není podmínkou členství ani žádná registrace

- uživatel služby může přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení - uživatel služby není povinen zapojit se do připravených činností

- uživatel služby má možnost využívat služby anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů

- službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje či neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby

- služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně

Dobrovolnost a nezávislost

Děti a mládež využívají služby NZDM Bongo dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby NZDM Bongo. Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.

Rovnost

NZDM BONGO v Týně nad Vltavou poskytuje sociální služby dětem a mládeži z Týna nad Vltavou a blízkého okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Respektování základních křesťanských hodnot

Služba milosrdné lásky k bližnímu v nouzi je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se NZDM BONGO v Týně nad Vltavou snaží naplňovat. Mezi další patří uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli služeb s určitou mírou lásky a pochopení s respektem k jeho postoji a vlastnímu názoru.

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 

ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn