Občanská poradna nabízí otevřené přijetí, je bezplatná a diskrétní.


Jsem zde pro každého:

Kdo potřebuje vyslechnout

 • Kdo má problém
 • Kdo si neví rady
 • Kdo se ocitl v těžké životní situaci

 Rádi Vám poskytneme:

 • poskytování informací (ústní či písemné věcně správné informace, faktické údaje, např. důležitá telefonní čísla a kontakty, informace ohledně nároků na sociální dávky, apod
 • poskytování cílené rady (na základě zjištěných potřeb uživatele) 
 • psychosociální poradenský rozhovor
 • praktická pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, aj.)
 • doprovody – např. na úřady a instituce
 • vyjednávání s třetí stranou na základě dohody s uživatelem včetně možnosti jeho zastupování  (plná moc)
 • krizová intervence – rychlá sociální a psychologická pomoc při zvládnutí krizové situace
 • pomoc při psaní životopisů a sestavování žádostí o pracovní místo
 • zprostředkování duchovní promluvy s knězem nebo pastoračním asistentem
 • přímá pomoc 

Poslání Občanské poradny:

Občanská poradna Farní charity Týn nad Vltavou nabízí bezplatnou, diskrétní a nestrannou pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací člověka. Dále nabízí pomoc při orientaci uživatele v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

Sídlo poradny:

Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou (budova fary)

Úřední hodiny Týn nad Vltavou, Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou

pondělí                9:00 - 11:30        13:00 - 17:00

úterý                     9:00 - 11:30        13:00 - 15:00

středa                  9:00 - 11:30        14:00 - 17:00

čtvrtek                  8:00 - 11:30        13:00 - 15:00

pátek                   ZAVŘENO

 

Kontakty:
Telefon: 385 731 553
Mobil: 731 196 120, 731 402 996

Email: poradna@farnicharitatyn.cz

 

Úřední hodiny Vodňany, Jiráskova 116, 389 01 Vodňany

Pondělí      7:30 - 12:00      12:30 - 16:00

Čtvrtek       7:30 - 12:00      12:30 - 16:00

 Budova poliklinika, 2. patro

Kontakty:
 Mobil: 731 196 120

Email: poradna@farnicharitatyn.cz

 

V rámci základního poradenství jsou poskytovány tyto činnosti:

 1. informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
 2. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, například dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče,
 3. informace o možnostech využívání běžných dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a bránění vzniku závislosti na sociální službě
 4. informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 V rámci odborného poradenství jsou zajišťovány tyto činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti, např. sociální poradenství, právní poradenství a poradenství o možnosti vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osoby, které potřebují poradit a pomoci v obtížných životních situacích, zvláště pokud se nemohou uplatnit ve společnosti pro svůj věk nebo nepříznivý zdravotní stav

Služby poradny nejsou určeny:

 • cizincům bez znalosti českého jazyka a bez tlumočníka
 • osobám bez tlumočníka, které se dorozumí pouze znakovou řečí
 • osobám jevícím známky požití alkoholu či jiných omamných látek a které nejsou schopny komunikace na úrovni potřebné k využití služby
 • osobám s projevy agresivního chování (verbální a neverbální projevy agrese, např. výhrůžky, křik, slovní napadání, poškozování zařízení, útočný postoj), které ohrožuje pracovníky nebo ostatní uživatele

 Zásady služby:

 • diskrétnost
 • anonymita
 • nestrannost
 • bezplatnost
 • individuální přístup k uživateli

 Cíle služby:

 • uživatel, který se dokáže orientovat ve své složité životní situaci a díky podpoře občanské poradny se ji snaží řešit 
 •  posilovat dovednosti uživatelů v samostatném a aktivním jednání ve prospěch jeho situace 
 • umět reagovat na aktuální sociální problémy, které přináší vývoj společnosti díky tomu nabízet uživatelům účinnou pomoc

Stížnosti na poskytování služby

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 

ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn