Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby Farní charity Týn nad Vltavou  je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností pomoc, by mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost.

Pomáháme uživatelům zabezpečit jejich biologické, psychické, sociální i duchovní potřeby tak, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením žít důstojně a zapojit se do běžného života společnosti.

 

Komu je služba určena:

Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení.

1.    osobám se zdravotním postižením:

dospělé osoby od 18 let, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu nemoci či zdravotního postižení

2. seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení:

mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let)

 

Služba není určena:

 - osobám, které požadují jinou službu, než poskytujeme

 - osobám agresivním

 - osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek

 - osobám, které nedodržují smluvní pravidla (např. neplatí úhradu za služby)

 

Místo poskytování služby:

 Služby poskytujeme v domácnostech uživatelů v obcích:Týn nad Vltavou, Hněvkovice na levém břehu, Koloděje nad Lužnicí, Malá Strana, Netěchovice, Nuzice, Předčice, Vesce, Jarošovice, Břehy,

Bečice, Hartmanice, Žimutice, Pořežany, Smilovice, Sobětice, Třitim, Tuchonice, Hrušov, Korákov, Dobšice, Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady, Štipoklasy, Modrá Hůrka,
Čenkov u Bechyně, Záhoří, Březnice, Hodonice, Hodětín, Sudoměřice u Bechyně,


Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko, Bzí, Radonice, Popovice, Hvozdno, Pelejovice, Sedlíkovice,


Dražíč,  Hosty, Hvožďany, Chrášťany,  Koloměřice, Doubravka, Doubrava, Pašovice,


Temelín, Kaliště, Knín, Kočín, Lhota pod Horami, Litoradlice, Sedlec, Shon, Zvěrkovice, Záluží


Neznašov, Bohunice, Všemyslice, Všeteč, Slavětice, Albrechtice nad Vltavou
 

 

 Čas poskytování služby:

Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 a od 16:30 do 18:30, o víkendech a státních svátcích  od 6:30 do 10:00, od 11:00 do 15:00, od 16:00 do 18:30. V mimořádných případech hodných zvláštního zřetele je možno poskytnout službu i mimo tuto dobu, ale pouze po dohodě s poskytovatelem.

 

Kapacita:

V danou chvíli poskytujeme službu maximálně 7 uživatelům v pracovní dny a maximálně 1

uživateli o víkendech a státních svátcích.

 

Cíle služby

1.      Umožnit uživatelům setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí i při ztrátě soběstačnosti v      základních životních dovednostech. Podporovat uživatele v životním stylu, který si zvolil, v jednání na základě vlastních rozhodnutí a s ohledem na jeho individuální potřeby.

2.       Pomoc v rozvíjení sociálních kontaktů se společenským prostředím.

3.       Poskytovat služby kvalifikovaným personálem.

 

 

 Poskytujeme tyto základní služby 

1. pomoc  při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

    pomoc a podpora při podávání jídla a pití

    pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

    pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

    pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC

 

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám

dietního stravování

dovoz nebo donáška jídla

pomoc při přípravě jídla a pití

podání jídla a pití

 

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti

údržba domácích spotřebičů

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování

donáška vody

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

běžné nákupy a pochůzky

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

praní  a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

 

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

 Cena za služby

Ceny jsou uvedeny v platném ceníku a jsou stanoveny v souladu se zákonem O sociálních službách 108/2006 Sb.    Ceník PS FCH Týn nad Vltavou 2016.pdf

 

Zásady poskytované služby:

Dobrovolnost a nezávislost

Uživatelé pečovatelské služby využívají služby dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Pracovníci pečovatelské služby respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace.

 

Aktivizace a podpora soběstačnosti uživatele

Pracovník dbá, aby jeho pomoc při sebeobsluze uživatele byla právě taková, aby umožnila uživateli zvládnout běžnou péči o jeho osobu a přitom mu nechal dostatečný prostor na samostatné zvládání úkonů, na které uživatel sám stačí.

 

Rovnost

Pečovatelská služba Farní charity Týn nad Vltavou poskytuje sociální služby seniorům a lidem se zdravotním postižením z Týna nad Vltavou a blízkého okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 

Zachovávání práv uživatelů

Všichni pracovníci organizace snaží o vytvoření bezpečného prostředí a poskytování služby  takovým způsobem, aby byla dodržována práva uživatelů. Ke každému uživateli pečovatelské služby přistupujeme s pochopením, s respektem k jeho postoji a vlastnímu názoru. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Důraz je kladen na  uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka.

 

Týmová práce

Pečovatelská služba Farní charity Týn nad Vltavou je poskytována týmem kvalifikovaných a spolehlivých pracovníků. Dbáme na kvalitní vzájemnou komunikaci, vzdělávání všech pracovníků týmu pečovatelské služby, spolupráci a podílení se na vypracovávání pracovních postupů a vnitřních směrnic. Ve vztahu k uživatelům klademe důraz na ochotu, slušnost, vlídnost, empatii.

 

Stížnosti na poskytování pečovatelské služby a jejich řešení

V případě jakéhokoliv problému nebo nespokojenosti s našimi službami můžete podat stížnost.

KDO MŮŽE PODAT STÍŽNOST?

Klienti, jejich rodinní příslušníci nebo přátelé, veřejnost, instituce.

JAK

Stížnost můžete podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky. S ústní stížností se obraťte na pracovníky pečovatelské služby. Písemné stížnosti můžete poslat poštou, elektronickou poštou, předat pracovníkovi pečovatelské služby nebo je mohou do schránek v domech s pečovatelskou službou v Týně nad Vltavou (DPS Sašina Vila, DPS Zámecká a DPS Sakařova) a do poštovní schránky kanceláře Farní charity Týn nad Vltavou.

Adresa:    Farní charita Týn nad Vltavou

                  Ředitelka Mgr. Daniela Werbynská Laschová

                  Děkanská 220

           

U KOHO SI MOHU STĚŽOVAT

U pečovatelek, u vedoucí pečovatelské služby, u ředitelky Farní charity Týn nad Vltavou.

 

Vyřizování stížností

Každou stížnost řeší ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou.

O výsledku šetření a řešení stížnosti je stěžovatel informován nejpozději do 30 dnů, a to buď dopisem, nebo osobně.

Vyřízená stížnost obsahuje přiměřené odpovědi na všechny její části, včetně informací o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.

Odvolání

V případě nespokojenosti s vyřešením stížnosti nebo odpovědi na stížnost má stěžovatel právo na odvolání. Spolu s odpovědí dostává stěžovatel informaci o možnosti odvolat se postupně k vyšším orgánům (Diecézní charita České Budějovice, českobudějovické biskupství + veřejný ochránce práv).

 Stěžovateli při postupování stížnosti vyšší instanci doporučujeme přiložit kopii písemné odpovědi nižší instance.

Seznam vyšších orgánů, u kterých se může stěžovatel odvolat:

1.      Ředitelka Diecézní charity v Českých Budějovicích, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice

2.      Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice

3.      Registrace poskytovatele: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76       České Budějovice

Nezávislé orgány, které dohlížejí na dodržování lidských práv:  

 

§  Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Email: podatelna@ochrance.cz

  Telefonická informační linka veřejného ochránce práv:    

                             (+420) 542 542 888

§  Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

§  občanské poradny

 

Nezávislý zástupce stěžovatele

Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce či poradce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat či provázet. Může to být osoba blízká, tj. příbuzný, přítel nebo právnická osoba, např. občanská poradna, pověřený pracovník sociálního úřadu.

            V situaci, kdy uživatelem vybraný zástupce jej není schopen náležitě zastupovat a jeho volba je v rozporu s jeho zájmy navrhne mu pracovník k výběru někoho dalšího. Pracovník v tomto případě jedná v zájmu uživatele a je povinen respektovat jeho konečnou volbu.

 

Výběrové řízení na pozici pečovatelka

Farní charita Týn nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici pečovatelka. V případě zájmu zasílejte sturkturovaný životopis spolu s motivačním dopisem do 15.4. 2017 mailem na: reditelka@farnicharitatyn.cz nebo poštou na adresu: Děkanská 220, 375 01 Týn nad Vltavou.

Be Fit s Dášou opět pomáhalo

Be Fit s Dášou uspořádalo již podruhé Be FIT JÍZDU pro dobrou věc. Tentokrát se cvičilo ve prospěch seniora, který potřeboval pračku.

Češi chtějí pečovat o seniory doma, neví ale, na koho se obrátit

Foto Marie Bartošová

Více než polovina Čechů (55 %) zná ve svém okolí někoho, kdo se o sebe již nedokáže plnohodnotně postarat a vyžaduje péči další osoby. Každý třetí (30%) obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Přibližně třetina populace má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče. Tato zkušenost je sdílena ve všech věkových kategoriích napříč populací. Vyplývá to z čerstvého průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu Česká republika.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE OLGY HAVLOVÉ OPĚT PODPOŘIL FARNÍ CHARITU TÝN NAD VLTAVOU

Výbor dobré vůle již podruhé podpořil zakoupení kompenzačních pomůcek pro klienty Pečovatelské služby a Osobní asistence.

Kompenzační pomůcky FCH Týn

Kompenzační pomůcky jsou důležité při poskytování našich služeb. Zvyšují komfortnost a kvalitu života klientů naší pečovatelské služby a osobní asistence.

Vernisáž a výstava Výboru dobré vůle v klubu Senior Šance

Ve středu 9. dubna 2014 v 15 hodin bude zahájena v klubu seniorů Senior Šance při Farní charitě Týn nad Vltavou, Horní Brašov 14, Týn nad Vltavou vernisáž výstavy fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“. Tato akce je pořádána jako poděkování za podporu Farní charity Týn ze strany Výboru dobré vůle, díky které Farní charita Týn mohla zakoupit kompenzační pomůcky pro klienty pečovatelské služby a osobní asistence. Výstava je věnována vzpomínce na Olgu Havlovou. Výstava potrvá od 9. do 23.4. 2014. Jménem ředitelky Farní charity Týn nad Vltavou Mgr. Daniely Werbynské Laschové Vás srdečně zveme na zahájení výstavy. Další informace o vernisáži a výstavě Vám podá vedoucí klubu Senior Šance p. Jiřina Krejčová na tel. 730 575 051.

Auto pro charitu od společnosti ČEZ

Dne 19. 12. 2013 dostala pečovatelská služba a osobní asistence Farní charity Týn nad Vltavou vánoční dárek v podobě automobilu Škoda Fabia Combi.

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 

ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn