Charita je nevýdělečnou organizací a její služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali. Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.

Informace pro sponzory

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Farní charita Týn nad Vltavou si proto této podpory nesmírně váží. Pokud i vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit prostřednictvím nás.

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Formy podpory

materiální dary: Vámi darované věci dostávají sociálně slabí lidé z okruhu naší působnosti.

Věci, které nejsou přímo darované potřebný lidem z našeho okolí, jsou odevzdány do sbírky věcí a oblečení, každoročne pořádáné ve spoluprácii s Diakonii Broumov.

hotovostní dary:

  • hotovost můžete předat do pokladny Farní charity Týn nad Vltavou

  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 000107 - 6819400237/0100 Komerční Banka

    On-line formulář - žádost o potvrzení daru

Církevní sbírky

Církevní sbírky pro charitu v Týně nad Vltavou povoluje a vyhlašuje každý rok místní duchovní správce farnosti.  Mimo to se vyhlašují mimořádné humanitární sbírky a to dle potřeby.

Každoročně probíhá v období Tří králů charitní sbírka.

Nebyly nalezeny žádné odkazy.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn