Farní charita Týn nad Vltavou (dále jen „FCH Týn“), je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 73632945 zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-05-719/2003-21452.

FCH Týn zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

FCH Týn je správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce: http://www.tyn.charita.cz

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

Daniela Werbynská Laschová, ředitelka
Adresa: Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: +420 385 731 553, +420 731 402 990
e-mail: reditel@tyn.charita.cz

Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů je  poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a plnění všech povinností s ním spojených

Práva klienta dle GDPR:

Klient je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se jej týkají jako subjektu údajů, má právo na jejich opravu.

Klient má právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) popírá-li přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů (klient) odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů (klient) je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže klient již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů (klienta).

Klient je oprávněn vznést námitku proti zpracování v případě, že:

1.     zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo

2.     v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Klient má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Klient má právo na přenositelnost jeho osobních údajů a to v běžném a strojově čitelném formátu. Klient může osobní údaje předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Klient má právo být informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných  OCHK, pokud má toto porušení za následek vysoké riziko pro práva a svobody klienta.

Při výkonu výše uvedených práv klienta postupuje OCHK v souladu s GDPR.

Právo klienta kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znamenat, že správce nebude moci klientovi poskytnout služby. Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na závěr bychom rádi zdůraznili, že je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.

Tým Farní charity Týn nad Vltavou

20. 5. 2018

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn