Aktivizační služba pro rodiny s dětmi SOS Rodina

Zahájení realizace od 1. 1. 2023

Poskytujeme služby pro rodiny s dětmi (nebo jednotlivce mající dítě v péči), které se dostaly do krizové životní situace (ztráta zaměstnání, dluhová past, ohrožení ztrátou bydlení, partnerské problémy, rozvod, výchovné problémy dětí, odebrání dětí atd.). Pomáháme rodinám, aby si zachovaly nebo zajistily podmínky pro zdravý vývoj dětí.
Služba je poskytována zdarma.

Provozní doba
Terénní:
úterý     11,30 - 15
středa   8 -12   12,30 17.30
čtvrtek 12.30-15

Ambulantní
čtvrtek 7 - 12

Kontaktujte nás:

adresa: Sakařova 755, 373 51 Týn nad Vltavou (poliklinika 3. patro)
telefon: +420 731 402 995
e-mail: sosrodina@tyn.charita.cz

Poslání a cíle služby

Posláním služby je pomáhat rodinám s nezletilými dětmi žijícím v Týně nad Vltavou a přidružených obcí v obtížných životních situacích, které rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. Pomoc je zaměřená na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.

Cílem je stabilizovaná rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

Dílčí cíle jsou:

- rodina, která zvládá výchovu svých dětí, je schopná zajistit vhodnou péči a zajistit tak všestranný rozvoj dětí

- klient, který je schopen jednat na úřadech, školách atd.

- klient, který aktivně řeší svoji dlouhodobě nepříznivou sociální situaci

- rodina, která samostatně řeší obtížné životní situace

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku z Týna nad Vltavou a přidružených obcí. Jedná se o rodiny, u kterých je ohrožen vývoj dětí v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

Popis služby

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora v povinnostech souvisejících se zdravým vývojem dítěte, v rozvíjení pracovních návyků a v uplatnění na trhu práce)
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zapojení rodičů do aktivit, které souvisejí s vyplněním volného času dětí, doprovod při návštěvách školy, úřadů, kulturních akcí, atd.)
 3. Sociálně terapeutické činnosti (podpora rodičovských schopností a kompetencí vedoucí ke zdravému rozvoji rodinných vazeb)
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

První kontakt může nastat buď ze strany samotného zájemce (sám kontaktuje pracovníky), nebo ze strany pracovníků na základě podnětu například ze školy, úřadu práce, orgánu sociálně právní ochrany dětí, nízkoprahového zařízení apod. Pracovníci také sami oslovují potencionální zájemce o službu přímo v terénu.

Pracovník a zájemce o službu spolu udělají prvotní šetření (rodinná anamnéza, sociální anamnéza, finanční situace apod.). Tato doba je individuální dle potřeb zájemce o službu. Pokud zájemce na první schůzce dojde s pracovníkem ke stanovení cílů, tak již není nutné, aby byl veden jako zájemce, ale je sním uzavřena písemná smlouva a stanoví se IP. Pokud zájemce potřebuje více schůzek ke stanovení cílů, tak se doporučuje mít max. 3 schůzky, během kterých by měl pracovník se zájemcem dojít ke stanovení cílů spolupráce. Pokud tomu tak není, tak je na vyhodnocení pracovníka, zdali zájemce chce aktivně řešit svoji situaci. Zájemci o službu se neposkytují potraviny dle metodiky Materiální a potravinová pomoc.

Všechny zjištěné informace a práci se zájemcem o službu a následně s klientem služby pracovník písemně zaznamenává. Klíčový pracovník uzavírá se zájemcem písemnou smlouvu o poskytování sociální služby.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je poskytována bezplatně.

Ukončení poskytování služby

Ze strany klienta služby

Klient nejeví další zájem o poskytování služby (vyhýbá se kontaktu se službou, odmítá spolupracovat se službou, nedodržuje stanovené termíny či nastavené kroky spolupráce,…),  podloženo výkony a záznamy v kartě klienta.

 • Klient sám odstoupí od smlouvy (dobrovolnost).
 • Klient nespadá do cílové skupiny

Ze strany služby SOS Rodina

 • Zakázka je naplněna (shoda obou stran).
 • Klient aktivně nespolupracuje na vyřešení problému/situace.
 • Klient nepečuje o dítě do 18 let věku (soudní odebrání dítěte).
 • Při dlouhodobých agresivních projevech vůči pracovníkům.
 • Hrubé porušování pravidel SASRD. Jde o jednání, které je v rozporu s právními předpisy.
 • Zánik služby.

Stížnosti na kvalitu služby

Stížnosti mohou přijmout všichni pracovníci SOS Rodiny, kteří ji předávají vedoucímu služby. Stížnosti vyřizuje vždy (včetně zápisu, jak byla stížnost řešena) vedoucí služby, v případě její nepřítomnosti nadřízený vedoucí. Pokud je stížnost vedena proti pracovníkovi, ten má možnost se k ní vyjádřit. Stížnost vždy prověřuje/řeší pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje.

Stížnost na kvalitu či způsob poskytování služby (dále jen stížnosti) lze podat těmito způsoby:

 • Písemně – písemnou stížnost může klient předat (případně s požadavkem anonymity) terénnímu sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu služby (v přirozeném prostředí klienta či v kanceláři na adrese sídla služby, emailem nebo poštou), či vhodit do schránky (anonymní schránka na stížnosti) na adrese sídla Charity Týn nad Vltavou. Schránka je vybírána 1x za 14 dní vedoucím služeb za přítomnosti jednoho svědka. Písemně podaná stížnost je zapsána a předána k vyřízení.
 • Ústně – ústní stížnost může klient předat terénnímu sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu služby (v přirozeném prostředí klienta či v kanceláři na adrese sídla služby) nebo prostřednictvím telefonického hovoru. Stížnost je zapsána a předána k vyřízení.

 

Forma informování o vyřízení stížnosti:

 • Písemná stížnost – písemně podanou stížnost vyřizuje vedoucí služby nejpozději do jednoho měsíce od podání stížnosti, písemné vyjádření předává klientovi osobně, nebo prostřednictvím terénního sociálního pracovníka. Pokud klient není po uplynutí této doby zastižen, písemné vyjádření se ukládá do „desek na stížnosti“. Při nejbližší příležitosti je klientovi poté záznam předán.
 • Ústní stížnost – ústně podanou stížnost vyřizuje vedoucí služby nejpozději do jednoho měsíce od podání stížnosti, písemné vyjádření předává klientovi osobně, nebo prostřednictvím terénního sociálního pracovníka. Pokud klient není po uplynutí této doby zastižen, písemné vyjádření se ukládá do „desek na stížnosti“. Při nejbližší příležitosti je klientovi poté záznam předán.
 • Anonymní stížnost (písemná, ústní) – anonymně podanou stížnost vyřizuje vedoucí služby nejpozději do jednoho měsíce od podání stížnosti, písemné vyjádření předává formou vyvěšení na zeď u schránky na stížnosti (max. 14 dní).

 

 

Pokud vedoucí služby nemůže dodržet předepsanou lhůtu na vyřízení stížností, musí o důvodech písemně informovat stěžujícího si klienta, v případě anonymní stížnosti formou vyvěšení odůvodnění na stěnu vedle schránky na anonymní stížnosti.

 

Klient se proti vyřízení stížnosti může odvolat a to k:

- řediteli Charity Týn nad Vltavou – Mag. Jiří Kohout (Charita Týn nad Vltavou, Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou, telefon +420 739 529 373, email: reditel@tyn.charita.cz)

- president Diecézní charity – Stanislav Brožka (Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice, telefon +420 739 529 373, email: stanislav.borzka@dchcb.charita.cz)

 

Poté si klient může stěžovat i na vyšších místech jako je:

- Ministerstvo práce a sociálních věcí – Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, telefon +420 221 921 111, email: posta@mpsv.cz

- Veřejný ochránce práv – ombudsman – Údolní 658/39, 602 00 Brno, telefon +420 542 542 888, email: podatelna@ochrance.cz

- Český helsinský výbor – Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5, telefon +420 257 221 142 nebo +420 773 115 951, email: info@helcom.cz

 

Bc. Jitka Dopitová

Tel.: 731 402 991, 385 731 553
Vedoucí služeb, sociální pracovnice

Zuzana Földesiová

Tel.: 731 402 995
Sociální pracovnice