Občanská poradna

obcanska_poradnaObčanská poradna Charity Týn nad Vltavou nabízí bezplatnou, diskrétní
a nestrannou pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací člověka.

Poslání Občanské poradny:

 • Pomoci tomu, kdo si neví rady k lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.
 • Poskytovat věcně správné informace, potřebné kontakty, které umožní lépe zvládat obtížnou životní situaci člověka
 • Být dostupná lidem v tísni, krizi nebo obtížné životní situaci a po celou dobu jejich obtíží být jejich průvodcem.
 • Služby poskytované občanskou poradnou nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života, takže jsou určeny lidem s rozmanitými problémy.

Cíle služby

 • Podat klientovi rady, informace, díky kterým se dokáže orientovat se ve své nepříznivé sociální situaci a díky tomu získá možnost ji řešit
 • Posilovat dovednost klientů samostatně a aktivně jednat

Poradíme Vám v oblastech:

 •  pracovně – právní vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • řešení dluhů (exekuce, insolvence, rodinný rozpočet apod.), 
 • podání návrhu na povolení oddlužení (Občanská poradna je akreditovaná pro poskytování služeb v oblasti oddlužení AO-047-2018)
 • nárok na sociální dávky
 • bydlení a sousedské vztahy
 • rodina a mezilidské vztahy
 • základy práva v ČR (bezplatné konzultace s právníkem)  

Nejčastější zakázky klientů

Cena za služby

Služba je bezplatná a je poskytována na základě ústní či písemné smlouvy (v případě, že zájemce o službu požaduje uzavření písemné smlouvy), která je uzavřena na základě potřeb klienta

Okruh osob, kterým je služba určena 

Občanská poradna je určena osobám bez omezení věku, které se ocitly v těžké životní situaci a neví si rady se svými problémy. 

V případě, že se na občanskou poradnu obrátí osoba, která bude vyžadovat nebo potřebovat jinou službu, bude jí poskytnuto základní sociální poradenství a doporučena vhodná sociální služba vzhledem k povaze problému nebo věku.

Provozní doba a místo poskytování sociální služby

 • Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou (3. patro)
  Po       9:00 – 11:30    13:00 – 17:00
  Út        9:00 – 11:00
  St        9:00 – 11:30    13:00 – 17:00
 • Jiráskova 116,  Vodňany II, 389 01 Vodňany (2. patro)
  Po        8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
  Čt         8:00 – 13:30    
 • Třída Čs. armády 560, 391 81 Veselí nad Lužnicí (2. patro)
  Út         7:30 - 12:00    12:30– 15:00
  St         7:30 - 12:00    12:30– 17:00

V případě nespokojenosti lze podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služby

Zásady služby

 • Bezplatnost
  Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, aby byly dostupné všem lidem, zejména těm, kteří potřebují poradit a pomoci v obtížných životních situacích, ale kvůli špatné finanční a sociální situaci si nemohou potřebné informace, služby a pomoc sami obstarat.
 • Anonymita a diskrétnost
  Pracovník občanské poradny Charity Týn nad Vltavou je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích z poskytování poradenství. Poradenství může uživatel využít anonymně, takže nesdělí pracovníkovi občanské poradny Charity Týn nad Vltavou žádné osobní údaje. (Nakládání s údaji o uživatelích – viz. MP 06 Dokumentace uživatele).
 • Nezávislost
  Občanská poradna Charity Týn nad Vltavou poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních či jiných organizacích, které poradnu finančně podporují.
 • Nestrannost
  Sociální poradenství poskytujeme se stejným úsilím všem uživatelům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  Pomoc a rady jsou poskytovány bez zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce

Práva a povinnosti klientů občanské poradny

Práva a povinnosti

Zájemce o službu nebo klient má v Občanské poradně Charity Týn nad Vltavou garantována následující práva:

 • Právo na anonymní konzultaci, jejíž obsah nebude zveřejněn, což je garantováno mlčenlivostí pracovníků Občanské poradny Charity Týn nad Vltavou.
 • Probírat s poradcem jakýkoliv problém, současně má však poradce oznamovací povinnost v případě vyplývajícím z Trestního zákona č. 40/2009 Sb.Sám si svobodně zvolit a vybrat si z nabízených řešení.
 • Nahlížet do dokumentace, která je o něm v rámci Občanské poradny Charity Týn nad Vltavou vedena a na požádání si nechat vystavit kopii.
 • Právo kdykoliv spolupráci s poradnou ukončit i bez udání důvodu.
 • Podat stížnosti, připomínky a podněty ke zlepšení fungování Občanské poradny Charity Týn nad Vltavou. Stížnosti můžete podat anonymně do schránky u dveří občanské poradny. Další informace o podávání stížností, jejich vyřizování nebo odvolání najdete na nástěnce v občanské poradně nebo na webu https://tyn.charita.cz/obcanska-poradna/
 • Přizvat k rozhovoru rodinné příslušníky, jiné blízké osoby, v případě nutnosti např. také tlumočníka.
 • Pokud je zájemce o službu znevýhodněn v komunikaci (např. klient s mentálním, sluchovým či zrakovým postižením, odlišná národnost, apod.), sociální pracovník se přizpůsobí jeho možnostem porozumět sdělovaným informacím. Pozor, v případě potřeby tlumočníka je klient povinen zajistit si jej a nemůže požadovat jeho zajištění po Občanské poradně.

Zájemce o službu nebo klient má v Občanské poradně Charity Týn nad Vltavou následující povinnosti:

 • Zdržovat se pouze v konzultační místnosti.
 • Respektovat zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Klientu pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek nebude poskytnuta konzultace a bude vyzván, aby se dostavil, popřípadě si sjednal schůzku ve střízlivém stavu. V případě nutnosti bude přivolána policie.
 • Chovat se v souladu se zásadami slušného chování vůči zájemcům o službu či klientům i pracovníkům poradny Občanské poradny Charity Týn nad Vltavou. V opačných případech se vystavuje ukončení konzultace či vykázání z budovy. V případě nutnosti bude přivolána policie. První porušení bude řešeno domluvou, opakované porušení bude považováno za hrubé porušení a klientovi bude na 6 měsíců ukončena spolupráce.
 • Telefonicky či jinak se omluvit, ví-li, že na dohodnutou konzultaci nemůže přijít. První a druhé porušení bude řešeno domluvou, třetí porušení bude považováno za hrubé porušení a klientovi bude na 6 měsíců ukončena spolupráce.

Při hrubém porušení povinností (tj. opakované hrubé chování k pracovnici občanské poradny nebo jiných klientů, opakované nepřijití na sjednanou schůzku bez omluvy)
může být klientovi na 6 měsíců ukončena spolupráce.

Veřejný závazek Občanské poradny Charity Týn nad Vltavou

nadační fond tesco

 

 

Nadační fond Tesco podpořil vzdělávání pracovníků Občanské poradny Charity Týn nad Vltavou v roce 2021. Děkujeme!

 

 

 

Mgr. Martina Smolíková

Tel.: 731 196 120, 385 731 553
Vedoucí NZDM Bongo a Občanské poradny

Mgr. Jitka Moravčíková

Tel.: 731 402 996
Sociální pracovnice Občanské poradny

Zuzana Földesiová

Tel.: 731 402 995
Sociální pracovnice