Veřejný závazek Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo

 

Poslání nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo je bezpečné místo, kde mohou dospívající aktivně využít volný čas a hlavně si mohou s pracovníky popovídat o všem, co je zajímá, tíží a společně najít řešení toho co je trápí. Bongo nabízí radu, pomoc a prostor pro pozitivní změny v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (problémy ve škole, šikana, osamělost, nepochopení ze strany rodičů…)

 
Poskytované činnosti

NZDM Bongo poskytuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., O Sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina NZDM Bongo

Děti a mládež ve věku 10 až 26 let z Vltavotýnska, v jejichž životě může dojít nebo dochází k událostem, které negativně ovlivňují jejich vývoj a vzhledem k prostředí, v němž se pohybují, zažívají nepříznivé sociální situace, a to zejména v těchto oblastech:

      • Konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, vandalismus, násilné projevy, záškoláctví, výchovné problémy, útěky z domova, narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, zneužívání návykových látek, vyhraněný životní styl, sebepoškozování, rasismus, pohlavní zneužívání, domácí násilí
      • Obtížné životní události – rozpad rodiny, rozvod, rodiče se závislostí, nedostatek financí, dluhová problematika, rozpad vlastních partnerských vztahů, partnerské problémy, sexualita, neplánované těhotenství, problémy s volbou školy a povolání, selhávání ve škole
  • Omezující životní podmínky – nemožnost přizpůsobení se, potíže s navazováním vztahů, osamělost, hledání místa mezi vrstevníky, potíže s vrstevníky nebo v partě, absence zájmů, pasivní trávení volného času, nemožnost zapojit se do pracovního procesu, nerespektování autorit, nevyužívání běžných organizovaných aktivit 

 

Otevírací doba

 

Pondělí          13.00 – 19.00

Úterý              13.00 – 19.00

Středa            13.00 -  19.00

Čtvrtek           13.00 – 19.00

Pátek             13.00 -  19.00

Sobota            ZAVŘENO

Neděle            ZAVŘENO

 

Kapacita

25 klientů v daný okamžik

 
Cíle Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo
  1. Posílení sociálních dovedností a schopností - podpora společensky přijatelných kontaktů, komunikace, sebevědomí, zdravého sebeprosazení, řešení problémů, zvládání zátěžových situací, podpora dovedností týkající se zaměstnání a školních dovedností
  2. Minimalizace sociálních a zdravotních rizik, které vyplývají z nepříznivých situací klienta (izolace, problémy s bydlením, financemi a prací, záškoláctví, výchovné problémy, experimentování s drogami, užívání alkoholu a tabáku, sebepoškozováni, šikana, kriminalita, vztahové problémy v rodině, ve skupině vrstevníků)

 

 

Principy poskytovaných služeb NZDM Bongo

NÍZKOPRAHOVOST

NZDM BONGO realizuje služby tak, aby byla pro cílovou skupinu umožněna jejich maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické, kulturní, náboženské, sociální a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení či využití poskytovaných služeb.

Anonymita

Klient nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce a nevyžaduje to poskytnutí služby.

Dostupnost 

Provozní doba NZDM BONGO v Týně nad Vltavou odpovídá potřebám klientů – otevírací doba je v odpoledních hodinách.

Bezplatnost

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Dobrovolnost 

Není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení, klient se nemusí zapojovat do činnosti v NZDM Bongo, pokud sám nechce. Klient služby může přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení.

Respekt

Je respektována jedinečnost každého klienta, pokud dodržuje pravidla zařízení, pracovníci se zaměřují na individuální přístup ke každému klientovi.

Bezpečný prostor 

Zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace, předsudků apod.

 

DOBROVOLNOST

Děti a mládež využívají služby NZDM Bongo dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby NZDM Bongo.

 

NEZÁVISLOST

Nízkoprahové zařízení podporuje u klientů schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a

schopnosti ke zvládnutí nepříznivé sociální situace, v níž se nacházejí. Služba je klientovi poskytována takovým způsobem, aby nečinila klienta závislým na zařízení.

 

ROVNOST

NZDM BONGO v Týně nad Vltavou poskytuje sociální služby dětem a mládeži z Týna nad Vltavou a blízkého okolí bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 

DŮSTOJNOST

Pracovníci zařízení přistupují ke klientovi individuálně, respektují jeho jedinečnost, respektují jeho rozhodnutí, potřeby a hodnoty.

Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn