PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ BONGO

 

Práva klienta: 

 

  

1.           Máš právo zůstat v anonymitě.

2.           Máš právo v rámci otevírací doby kdykoli přijít a odejít.

3.           Máš právo pobývat v Bongu i bez zapojení se do činností.

4.           Máš právo podat stížnost s možností odvolání – k dispozici je anonymní schránka na stížnosti.

5.           Máš právo využít nabídky akcí, které ti Bongo nabízí.

6.           Máš právo využít nabídku pomoci v obtížných a krizových životních situacích – k soukromému rozhovoru jsou ti k dispozici pracovníci Bonga.

7.           Máš právo na vlastní názor, sebeurčení a na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

8.           Máš právo podílet se na činnosti Bonga a ovlivňovat ji.

9.           Máš právo v případě nespokojenosti se svým klíčovým pracovníkem žádat spolupráci s jiným pracovníkem bez obavy z jakéhokoli negativního dopadu na pokračování služby.

10.       Máš právo na ochranu osobních údajů. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Výjimku tvoří ohlašovací povinnost v případě závažných trestných činů (vražda, týrání svěřené osoby, organizovaný zločin, znásilnění, pohlavní zneužívání a další trestné činy jmenované v § 168  Trestního zákona č. 140/1961 sb.) 

 

  

Povinnosti klienta:

 

 1. Neužívej návykové látky v Bongu a ani je sem nepřinášej.
 2. Nekuř v Bongu.
 3. Neužívej násilí, včetně slovního, vůči ostatním  v Bongu (žádné nefér, povýšené, rasistické a podobné chování).
 4. Žádné vyvolávání konfliktů a účast na nich, žádné šikanování, nadávání a urážení.
 5. Nedělej binec a nehluč.
 6. Nenič a neodnášej vybavení a zařízení klubu.
 7. Nerozvíjej žádné sexuální aktivity.
 8.  Pokud chceš přijít do Bonga se psem měj ho vždy na vodítku a hlídej ho.
 9.  Pokud chceš využívat nabízené služby a aktivity musíš mít uzavřenou ústní nebo písemnou smlouvu a musíš mít vytvořen individuální plán na kterém budeš spolu s pracovníkem pracovat.

 

 

Postihy (sankce): 

 1. Napomenutí
 2.  Individuální přístup při řešení problému
 3.  Zákaz vstupu do Bonga na stanovenou dobu (např. kouření v zařízení 1 měsíc, příchod pod   vlivem    návykových látek 1 den, vulgární vyjadřování 1 den, apod.)

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn