Pečovatelská služba

 

 

 

 

Poslání pečovatelské služby FCH Týn nad Vltavou:

Posláním Pečovatelské služby Farní charity Týn nad Vltavou je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností pomoc, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme klienty služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost. Pomáháme klientům zabezpečit jejich každodenní potřeby tak, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením žít důstojně a zapojit se do běžného života společnosti.

 

Cílová skupina:

 1. Služba je určena lidem od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost v běžné péči o svou osobu, o svou domácnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení
 2. Rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

 

Místní dostupnost:

Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech klientů v ORP Týn nad Vltavou:

 1. Bečice
 2. Čenkov u Bechyně
 3. Dobšice
 4. Dolní Bukovsko (městys) - Bzí, Horní Bukovsko, Hvozdno, Pelejovice, Popovice, Radonice, Sedlíkovice
 5. Dražíč – Březí, Karlov – Nepomuk, Vranov, Chlum
 6. Hartmanice
 7. Horní Kněžeklady – Dolní Kněžeklady, Štipoklasy
 8. Hosty
 9. Chrášťany – Doubrava, Doubravka, Koloměřice, Pašovice
 10. Modrá Hůrka - Pořežánky
 11. Temelín – Březí u Týna nad Vltavou, Kočín, Lhota pod Horami, Litoradlice, Sedlec, Temelínec, Zvěrkovice, Kaliště, Shon
 12. Týn nad Vltavou - Hněvkovice na levém břehu Vltavy, Koloděje nad Lužnicí, Malá Strana, Netěchovice, Nuzice, Předčice, Vesce
 13. Všemyslice – Bohunice, Neznašov, Karlov, Slavětice, Všeteč
 14. Žimutice – Hrušov, Korákov, Krakovčice, Pořežany, Smilovice, Sobětice, Třitim, Tuchonice
   

Čas poskytování služby:

Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:30, 16:30 – 18:30 a ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátky) od 6:30 do 10:00, od 11:00 do 15:00, od 16:00 do 18:30 hodin.

 

Kapacita:

V danou chvíli poskytujeme v pracovní dny od 7:00 do 15:30 službu maximálně 5 klientům, od 16:30 do 18:30 maximálně 1 klientovi. Ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátky) poskytujeme službu maximálně 1 klientovi.

 

Cíle služby:

 1. Umožnit klientům setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí i při ztrátě soběstačnosti v základních životních potřebách.
 2. Podporovat klienty v životním stylu, který si zvolily, v jednání na základě vlastních rozhodnutí a s ohledem na jejich individuální potřeby.

 

Poskytujeme tyto základní činnosti:

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. dovoz nebo donáška jídla,
 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. příprava a podání jídla a pití;

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 2, 3 a 4

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do  školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

Poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti nelze poskytnout samostatně, ale jen v případě, že klient využívá alespoň jednu ze základních činností a v případě, že má Poskytovatel volnou kapacitu.

 1. Dohled nad dospělým klientem
 2. Doprava na určené místo a zpět (lékař, kadeřník, úřad aj.) vozidlem pečovatelské služby
 3. Doprovod na procházku
 4. Zapůjčení jídlonosičů
 5. Přemývání jídlonosičů v zázemí pečovatelské služby
 6. Aktivizační činnosti
 7. Dohled nad podáním léků
 8. Úklid chodníku, úklid sněhu
 9. Péče o domácí zvíře – vyvenčení do 15 minut

 

Úhrada za poskytované činnosti:

Pečovatelská služba je účtována dle platného ceníku, který je k dispozici zájemci o službu při jednání o poskytování pečovatelské služby. Ceny za službu se řídí vyhláškou 505/2006 Sb. k provedení zákona č. 108/2006  O sociálních službách.

Ceník ke stažení zde:    Ceník PS FCH Týn nad Vltavou 2016.pdf

                                    

 

Zásady poskytované služby:

Individuální přístup
Služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám a cílům klienta a s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Uznáváme a respektujeme jedinečnost jeho osoby.

Aktivizace a podpora soběstačnosti uživatele
Pracovník dbá, aby jeho pomoc při sebeobsluze klienta byla právě taková, aby umožnila klientovi zvládnout běžnou péči o jeho osobu a přitom mu nechal dostatečný prostor na samostatné zvládání úkonů, na které klient sám stačí.

Důstojnost
Při poskytování pečovatelské služby přistupujeme ke klientovi s maximálním respektem. Klient má kontrolu nad svým životem, časem, dnem, pohybem, soukromím, kontaktováním druhých, možností odmítnutí, volbou druhu, formy a rozsahu podpory a péče, kterou preferuje atd.

Rovnost
Pečovatelská služba Farní charity Týn nad Vltavou je poskytována bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Zachování práv klientů
Všichni pracovníci organizace se snaží o vytvoření bezpečného prostředí a poskytování služby  takovým způsobem, aby byla dodržována práva klientů. Ke každému klientovi pečovatelské služby přistupujeme s pochopením, s respektem k jeho postoji a vlastnímu názoru. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Důraz je kladen na  uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka.

Dobrovolnost
Služba je poskytována za podmínky dobrovolného přijetí služby ze strany klienta, tedy na dobrovolném smluvním vztahu mezi klientem a poskytovatelem.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Farní charity

Týn nad Vltavou

 
 

MPSV podporuje projekty

Farní charity Týn nad Vltavou

 

 
 

Město Týn nad Vltavou podporuje projekty Farní charity Týn

 
 
ČEZ podporuje projekty Farní charity Týn

podporuje projekty

Farní charity Týn